Tájékoztató a nyelvórákra történő regisztrációról a Keleti nyelvek és kultúrák szakra (BA) 2013-ban felvételt nyert hallgatók számára

tajekoztatoAz első évfolyamra beiratkozott hallgatókkal az augusztus 28-i szakos tájékoztatón szintfelmérőt íratunk, amelynek eredménye alapján javaslatot teszünk hallgatóinknak arra vonatkozólag, hogy a kezdő vagy a haladó szintű nyelvórák felvételét ajánljuk.

Azoknak a hallgatóknak, akik a kezdő csoportban kezdik meg a nyelvtanulást, az első félévben a következő nyelvórákat kell felvenniük:

BJP 2011,2012,2013 Japán nyelvtan I/a,b,c (1.-3. csoport)

BJP 2111 Japán nyelvgyakorlat I. (1.-3. csoport)

Mindkét tárgyból három csoportot indítunk, a csoportbeosztásról a szintfelmérő után döntünk.

 

Megjegyzés a mintatantervben szereplő nyelvtan órákkal kapcsolatban:

A Japán nyelvtan tantárgyból a mintatantervnek megfelelően négy félév alatt 12 kredit teljesítése kötelező. A japán nyelvtudás nélkül beiratkozó hallgatóknak a BJP 2011, BJP 2021 kódszámú tantárgyi elemeket kell az első évben felvenniük. Az órarendben szereplő BJP 2011 Japán nyelvtan I/a , BJP 2012  Japán nyelvtan I/b, BJP 2013 Japán nyelvtan I/c  őszi félévi tantárgyi elemek (mindegyik kollokvium és 3 kredit), illetve a BJP 2021 Japán nyelvtan II/a, BJP 2022 Japán nyelvtan II/b, BJP 2023 Japán nyelvtan II/c  tavaszi félévi tantárgyi elemek (mindegyik kollokvium és 3 kredit) közül a japán nyelvtudás nélkül beiratkozott hallgatók számára mindkét félévben egy-egy tantárgyi elem felvétele kötelező, a további két elem szabadon választható.  A két-két szabadon választható elem bármelyik mintatantervi SZBV és SZV tárgynál kreditértékében beszámítható: alapozó ismeretek SZBV (Választható tárgy), szakmai törzsanyag – szakmai alapozó modul SZBV (Kötelezően választható szakterületi tárgy), a Választott keleti nyelv és kultúra ismeretei – japán szakirány SZBV (Szakmai választható tárgy), valamint SZV (szabadon választható tárgy).  A Japán nyelvtan és a Japán nyelvgyakorlat tantárgyak felvételének feltételeiről és módjáról az első éves hallgatók az őszi félév elején, a szakos tájékoztatón kapnak részletes tájékoztatást.

 

A haladó csoportos hallgatóknak az alábbi nyelvórákat kell felvenniük az első félévben:

BJP 2031 Japán nyelvtan III.

BJP 2131 Japán nyelvgyakorlat III.

Mindkét tárgyból három-három csoport indul azonos létszámmal, a hallgatók szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek. Az egyes csoportok keretlétszáma nem bővíthető!

A fentieken kívül szabadon választható tárgyként ajánlott az alábbi két nyelvóra felvétele is:

BJP 2211 Japán nyelvhelyesség I.

BJP 2301 Kezdő szövegolvasás I.

 

Nyelvi alapvizsga: Azoknak a hallgatóknak, akik haladó csoportban kezdik meg a képzést, a mintatanterv tanulmányaik negyedik félévére, a kezdő hallgatóknak pedig tanulmányaik ötödik félévére irányozza elő a Nyelvi alapvizsgát. A Nyelvi alapvizsga előfeltétele az alábbi tárgyak teljesítése: Nyelvtan III-V., Nyelvgyakorlat III.-V., Szövegolvasás I.

 

A képzés során a nyelvórákat az alábbi táblázat szerint ajánlott felvenni.

Keleti nyelvek és kultúrák (BA szak). Nyelvórák.

A 2013-2014-es tanévben szakunkra beiratkozott hallgatóink számára.

Rövidítések:

K=kötelező; SZV=szabadon választható; Ke=kezdők; H=haladók.

nyelvorak

2013-08-28