Partneregyetemek

Osaka University Idegennyelvi Kar

Oita University

Gunma University

Jósai University 

Kanagawa University 

Tokyo Christian University

Yamaguchi University

Fukushima University

Graduate Institute for Entrepreneurial Studies 

Tokushima University

Kyoto University of Foreign Studies

Waseda University 

Kaichi International University