MA felvételi ismertető

JAPÁN-TANULMÁNYOK MA KÉPZÉSI SZAK

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1994-ben indult az első japán nyelvi előkészítő évfolyam, 1995 szeptemberétől pedig a tíz féléves, egyetemi végzettséget adó tanárképes japán szakos képzés. A BA és MA szakon tanuló hallgatók átlagos összlétszáma 400 fő. 2009 szeptemberétől indult tanszékünkön a japán-tanulmányok MA képzés, amely 2 éves, és ez alatt 120 kreditet kell megszerezni. Az oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles japanológia szakos bölcsész (MA in Japanese Studies).

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Olyan hallgatók jelentkezhetnek, akik BA-diplomával, MA-diplomával vagy még a régi rendszerből főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkeznek. Aki nem a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakirányán szerezte a diplomáját, annak legalább 50 kreditnyi a japán szakirány témájához tartozó a korábbi tanulmányok során elvégzett kurzussal kell rendelkeznie. Az elvárt japán nyelvtudás: Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsga (JLPT) kettes szintje.

 Bemeneti követelmények: 

1.A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak:

A keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakiránya

2. A bemenethez feltétellel elfogadott alapszakok:

A korábbi tanulmányok alapján a keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányának történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből legalább 50 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai. Az e pontban felsorolt szakon végzettek esetében továbbá a Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsgán megszerzett középfokú (JLPT 2. szint) vagy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges japán nyelvből.

3. A bemenethez feltétellel elfogadott szakok:

A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap vagy MA fokozatot adó alapképzési szakok, ill. a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvételi bizottsága elfogad. Az e pontban felsorolt szakon végzettek esetében továbbá a Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsgán megszerzett középfokú (JLPT 2. szint) vagy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges japán nyelvből.

A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, ahol felmérjük a jelentkezők nyelvtudását (beszéd- és szövegértés); az alapszakon szerzett ismereteket japán történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretkörökből; valamint a jelentkezők motivációját, érdeklődési körét. 

Az MA képzésre elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik magas fokú motivációt és elkötelezettséget éreznek Japán gazdag kultúrája iránt; múltjának és jelenének mélyebb megismerésére, megértésére és befogadására törekednek;  akiket érdekelnek a klasszikus értelemben vett filológiai tárgyak – irodalom, nyelvészet –, de ugyanakkor behatóbban akarják megismerni a mai japán társadalom, gazdaság, politika aktuális kérdéseit is; akik az írott és beszélt nyelvben egyaránt felsőfokú szintre (JLPT 1. szint) szeretnék fejleszteni már megszerzett japán nyelvtudásukat; akiket érdekel a kutatómunka, illetve a japán szak elvégzése után szívesen folytatnák tanulmányaikat japáni posztgraduális képzés keretében, megszerzett tudásukat a diplomácia, társadalmi-gazdasági szféra, idegenforgalom stb. területein szeretnék kamatoztatni.

A KÉPZÉS JELLEGE

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1995 szeptemberétől indult a tíz féléves, egyetemi végzettséget adó japán szakos képzés. A japán-tanulmányok MA képzési szak továbbfejlesztett formában és tartalmakkal lefedi az osztatlan képzésben nyújtott japanológiai ismereteket, a japán nyelv magas szintű, a Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsga felsőfok szintjével (JLPT 1. szint) azonos értékű ismeretét, a japán kultúra – történelem, klasszikus és modern irodalom, filozófia- és eszmetörténet, kultúrtörténet, esztétika- és művészettörténet, társadalom- és politikatörténet, egyház- és vallástörténet – beható és sokoldalú, elméleti és gyakorlati ismeretét, japán nyelvészeti ismereteket, továbbá a szak- és műfordítás alapjait. 

Az MA képzés tantervében a BA képzésnél nagyobb arányban kapnak helyet a klasszikus filológiai ismeretek, ugyanakkor szakunk eddigi profiljának megfelelően továbbra is jellemzőek a piac elvárásait figyelembe vevő tantárgyak, mint a szakmai nyelvi fejlesztés tárgyai, illetve a Japán gazdasági intézmények és összehasonlító üzleti kultúra, Japán a mai világban – külpolitika és külkapcsolatok tantárgyak. 

A kiscsoportos, illetve egyénre szabott tutoriális kurzusok keretében az oktatókkal való napi kapcsolat révén hallgatóink személyre szabott segítséget kaphatnak szakmai előrehaladásukhoz. 

A japán-tanulmányok MA célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű, tovább építhető elméleti és gyakorlati szaktudással, korszerű általános műveltséggel, megfelelő informatikai ismeretekkel, ill. a kutatómunkához nélkülözhetetlen jártasságokkal rendelkeznek, és így jó eséllyel felvételizhetnek olyan posztgraduális programokra is, amelyeknek várhatóan Magyarországon és Japánban egyaránt növekszik a versenyképes jelöltek iránti igénye. 

RÉSZKÉPZÉSEK JAPÁNBAN, ÖSZTÖNDÍJAK, ERASMUS

A Japán Oktatásügyi Minisztérium és a Japán Alapítvány ösztöndíjai révén, valamint japán egyetemekkel (többek között az Oszaka Egyetem Idegennyelvi Kara, Óita Egyetem, Dzsószai Egyetem, Gunma Egyetem) kötött tudományos és együttműködési csereprogram keretében hallgatóinknak lehetőségük van rá, hogy részképzésben vegyenek részt japán egyetemeken, illetve a szak elvégzése után japáni posztgraduális képzés keretében szerezzenek doktori fokozatot. A Japanológia Tanszéknek Erasmus szerződése van a Babes-Bolyai Egyetem Japán Tanszékével és további Erasmus szerződések megkötése van folyamatban, többek között a krakkói Jagello Egyetemmel, illetve a Ljubljana Egyetemmel. 

A képzés során lehetőséget biztosítunk munkatapasztalat szerzésére és a nyelvtudás fejlesztésére is jó alkalmat nyújtó nyári diákmunkára Japánban. 

TOVÁBBLÉPÉS – DOKTORI KÉPZÉS

Az MA képzési szakaszban az elméleti alapok szélesítésével, a differenciált szakmai tudás elmélyítésével, különböző kutatási módszerek és iskolák, valamint a tudományág aktuális kérdéseinek megismerésével a doktori képzésbe továbblépni kívánó hallgatók képessé válnak arra, hogy céltudatosan képezzék magukat jövőbeli tudományos pályájuk irányában. Végzett hallgatóink a harmadik képzési szakaszban felvételt nyerhetnek a Magyarországon működő nyelvészeti és irodalmi doktori programok valamelyikébe, illetve pályázhatnak a japán egyetemek doktori képzésére. 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A Japán és Magyarország közötti együttműködés legkülönbözőbb területein, így a gazdaságban (működőtőke beruházások, kereskedelem, pénzügyek, technológiai fejlesztés, idegenforgalom), a kormányzati és a civil kapcsolatok építésében, a kulturális és a tudományos kutatási kooperációban növekvő igény jelentkezik olyan MA szakos bölcsészdiplomával rendelkező szakemberekre, akik bölcsész végzettségüket önállóan (például az oktatásban, a kulturális cserében, tolmácsként-fordítóként, vagy a médiában), illetve más irányú (egyebek között társadalomtudományi, közgazdasági, műszaki, vagy média-szakértői) képesítéssel együtt hasznosíthatják.  

A foglalkoztatási lehetőségek széles skálán mozognak: a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, igazgatási vagy szakmai szervezetek külkapcsolati osztályain, a diplomáciában vagy a média-foglalkozásokban, idegenforgalmi, programszervezői munkakörökben lehet nagy számban elhelyezkedni. Szinte minden területen jelentős igény van – többnyire jó kereseti lehetőséget nyújtó – fordítói és tolmács feladatok ellátására, számos magyarországi japán vállalatnál nagyobb létszámú fordító- és tolmács-csoportok működnek. 

ISMERKEDÉS A JAPÁN KULTÚRÁVAL

A japán kultúrával való közvetlen, élményszerű találkozást teszik lehetővé egyetemünk hallgatói számára a következő, japán mesterek által vezetett foglalkozások.

  • KALLIGRÁFIA 1 2
  • KK-ON (Károli K-ON) JAPÁN ZENEI KLUB

A foglalkozásokra jelentkezhetnek olyan érdeklődők is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban az egyetemmel.