BA záróvizsga

SZAKDOLGOZAT, ZÁRÓVIZSGA

A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozathoz az alapszak 4 kreditet rendel. A szakdolgozat benyújtásának és minősítésének rendjét a KRE BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza. A szakdolgozat témája bármely, a szakirányon oktatott témakörből választható.

A szakdolgozat olyan szakterületi témájú szakmai feladatnak az értekező próza stílusában megírt megoldása, amelyben a hallgatónak tanúsítania kell, hogy tisztában van az önálló tudományos munka alapjaival és a tudományos érvelésben megkívánt technikai és stiláris eljárásokkal, hogy alapfokozatú tanulmányaira alapozva a témájához kapcsolódó magyar, valamint idegen nyelvű szakirodalom, illetve empirikus vizsgálatok, tapasztalatok feldolgozásával önállóan képes az adott szakirány tanításával összefüggő ismeretanyag szintetizálására, ismeretei rendszerezésére, saját álláspont kialakítására.

A szakdolgozat terjedelme 50-60 ezer karakter, nyelve magyar. A szakdolgozat része lehet jelentősebb terjedelmű fordítás is, ebben az esetben a szakirodalmat feldolgozó rész terjedelme legalább 35-40 ezer karakter.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése.

A záróvizsga részei, a vizsga tárgyai, eredményének kiszámítási módja

A képzés komplex záróvizsgával végződik, mely szigorlati jellegű, és nyelvi ellenőrzést valamint szakmai vizsgát egyaránt tartalmaz.

A záróvizsga részei:

Szóbeli vizsga

  • a záródolgozat védése
  • japán nyelvű szöveg fordítása és értelmezése és/vagy egy téma rövid kifejtése japán nyelven, a témával kapcsolatban feltett kérdésekre válaszadás
  • tételjegyzék alapján az egyes tárgykörökben elsajátított ismeretek kifejtése. A szóbeli vizsga tárgykörei: japán országismeret (japán történelem, japán társadalomtörténet) japán filológia (japán irodalom, japán nyelvészet). Amennyiben a hallgató elvégzi valamelyik fenti tárgykörhöz kapcsolódó részterületi specializációt, az előbbiekben felsoroltak közül a specializáció témaköre nagyobb hangsúlyt kap.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

A zárószigorlat eredményét a szóbeli vizsga részjegyeinek átlaga adja.

Záróvizsga tételsorok és ajánlott irodalmak

Bevezetés a japán filológiába I-II. Tételsorok

Japán történelem vizsgatételek

Irodalmi és nyelvészeti specializáció záróvizsga: Japán nyelvészet I-II-III. és Japán irodalomtörténet I-II-III. tételsorok

Köztörténet és társadalomtörténet specializáció záróvizsga