Szakdolgozati témajavaslatok

Az alábbi témajegyzék nem „kötelező”, nem „teljes körű” és nem „cím-jegyzék”; más szempontokkal együtt az egyéni szakdolgozati témaválasztás orientálását szolgálja. Az egyes kérdéskörök kiválasztott elemei történeti, intézményközi, kultúra- és civilizációközi, továbbá összehasonlító, ill. kölcsönhatási, stb. metszetekben egyaránt feldolgozhatók.

Nyelvészet

Leíró nyelvtan

Fonetika, fonológia – morfológia – szintaxis

 1. A japán nyelv hangtani sajátosságai, különös tekintettel a japán nyelv fonotaktikai szabályszerűségeire
 2. Allofónok a japán nyelvben vagy Diftongusok a japán nyelvben
 3. A modern japán hangzókészlet kialakulásának története vagy egy korszak hangtani sajátosságai
 4. Modern japán szófajcsoportosítási rendszerek – egy szabadon választott szófajcsoportosítási rendszer bemutatása vagy több elgondolás összehasonlító elemzése
 5. A japán főnév szófajcsoport bemutatása, különös tekintettel a formális főnevek sajátosságára
 6. Ragozható szófajok a japán nyelvben, különös tekintettel a keiyōdōshi szófajcsoport ragozhatóságának kérdésére
 7. Névmások a japán nyelvben
 8. Topikok a japán mondatban – a wa és a ga partikulák sajátosságai
 9. Vonatkozó mellékmondatok a japán nyelvben
 10. A produktív igei grammatika és a szintaxis találkozása, műveltető szerkezetek és passzív szerkezetek sajátosságai a japán nyelvben

Dialektológia

 1. Egy szabadon választott nyelvjárás grammatikai sajátosságainak bemutatása
 2. Egy szabadon választott nyelvjárás hangtani sajátosságainak bemutatása
 3. Egy szabadon választott nyelvjáráscsoport dialektusainak összehasonlító elemezése (pl: Tōhoku, Kansai, Kyūshū stb.)
 4. Nyelvjárási hangsúlyrendszerek
 5. A japán nyelvjárások története vagy Egy szabadon választott történelmi korszak nyelvjárási sajátosságainak elemzése
 6. Nyelvi archaizmusok a modern japán nyelvjárásokban
 7. A sztenderdizációs folyamat hatása a japán nyelvjárásokra – A sztenderdizációt elősegítő és gát tényezők Japánban
 8. A japán nyelvjárások csoportosítási elméleteiről (pl.: Tōjō Misao, Okumura Mitsuo, Kaindaiichi Haruhiko stb.)
 9. A nyelvjárások helyzete a XXI. századi Japánban
 10. Nyelvjáráshasználat a japán irodalomban, filmekben, animációs filmekben, zenében stb.

Szociolingvisztikai kérdések

 1. A japán nyelv genderlingvisztikai sajátosságai
 2. Megszólítások a japán nyelvben
 3. Az udvariasság megjelenése a japán nyelvben
 4. A japán rétegnyelvek és a szleng
 5. A japán emotikonok nyelvészeti vizsgálata

Kontrasztív nyelvészet (magyar és japán nyelv)

 1. Magyarok és japánok közötti kommunikáció stratégiai különbségei
 2. Magyar és japán nyelv összehasonlítása

Fordítás

 1. Audiovizuális fordítás (feliratozás, szinkronizálás, rajongói fordítások)
 2. Manga- és animefordítás Magyarországon
 3. Átváltási műveletek vizsgálata fordított szövegben
 4. A gyermekirodalom fordítása
 5. Népmesefordítás
 6. Megszólítások fordítása
 7. Beszédaktusok fordításának vizsgálata
 8. Interperszonális eltolódások a fordításban
 9. Reklámok fordítása
 10. Újrafordítás
 11. A fordíthatóság-fordíthatatlanság kérdése
 12. A nyelvi udvariasság vizsgálata fordított szövegben
 13. A fordítói láthatatlanság kérdése
 14. Reáliák fordítása

Irodalom

 1. Nőalakok a 20. századi japán novella- és regényirodalomban
 2. A menekülés témája a modern japán irodalomban.
 3. A hagyományok szerepe a 20. századi japán irodalomban.
 4. A reinkarnáció szerepe a modern japán irodalomban.
 5. Ibaraki Noriko költészete.
 6. Banja Nacuisi haikui.
 7. A haiku fordítási alapelveinek változásai Magyarországon.
 8. Egy költői antológia elemzése.
 9. A szépség megjelenése Kavabata műveiben.
 10. Műfordítási összehasonlító elemzés.
 11. Egy animé szerepe a japán kultúrában.
 12. A hagyományok jelenléte az animében.
 13. A kereszténység ábrázolása a kortárs japán irodalomban
 14. A történelem ábrázolása a kortárs japán irodalomban
 15. Fantasztikum jellege és szerepe a modern és kortárs japán irodalomban
 16. Mágikus realizmus a kortárs japán irodalomban
 17. Humor a modern és kortárs japán irodalomban
 18. Mondák és mesék a japán irodalomban
 19. Japán fordításirodalom a 19. század végétől napjainkig

Társadalom, gazdaság, politika, kultúra, nemzetközi kapcsolatok

A japán társadalom problémái

 1. A családrendszer átalakulása, a mai japán család kérdései
 2. Népesedési folyamatok (népesség-csökkenés, elöregedés stb.)
 3. Jóléti rendszer és jóléti politika
 4. Egészség, betegség, egészségügyi rendszer
 5. „Életminőség”, „boldogság”, „jólét”, „igazságosság” („objektív”, „szubjektív” stb.)
 6. A társadalmi tőke kérdései
 7. Társadalmi rétegződés, hierarchiák, mobilitás, „zártság” és ”nyitottság”
 8. A „japán középosztály-társadalom” kérdései
 9. Társadalmi különbségek, egyenlőtlenségek
 10. Társadalomképek – szakmai konstruktumok, ideológiák, közvéleményi sztereotípiák
 11. Japán és a társadalomtudományok (tudománytörténet, mai problémák)
 12. Az új nemzedék problémái (szocializáció, oktatás, foglalkoztatás, deviancia stb.)
 13. Nemzedéki sajátosságok és a nemzedékek között viszonyok
 14. Társadalmi anómia- és deviancia-jelenségek (öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus stb.)
 15. A nők helyzete
 16. Társadalmi és etnikai kisebbségek
 17. Regionális szerkezet, regionális problémák
 18. Települési közösség, falu/város, urbanizáció
 19. Társadalom, technológia, tudomány
 20. A japán információ-társadalom
 21. Elitek (üzleti, politikai, kulturális, hivatali stb.)
 22. Patrónus-kliens viszonyok
 23. Társadalmi válság és társadalompolitika

A japán gazdaság problémái

 1. A „japán kapitalizmus” problémái
 2. „Japán csoda” és „japán válság”
 3. A „japán gazdasági modell” – változások és folytonosság
 4. A japán gazdasági etika, ideológia
 5. A japán nagyvállalat
 6. A kis- és középvállalati szektor
 7. Japán menedzsment Japánban és külföldön (vállalatkormányzás, munkaadói-munkavállalói viszonyok, innováció stb.)
 1. A japán munkaerőpiac, foglalkoztatás
 2. A kormányzati gazdaságpolitika, a gazdasági bürokrácia
 3. Japán gazdaság és világgazdaság, globalizáció, regionalizáció,
 4. „Big bang”, „dereguláció”, „elveszett évtized(ek)”
 5. A gazdasági válság, társadalmi, kulturális, politikai összefüggései

A politika, a jog-rendszer kérdései

 1. A „japán demokrácia” problémái
 2. Politikai kultúra és politikai részvétel
 3. A bürokrácia
 4. A pártrendszer
 5. A civil társadalom problémái
 6. Érdekvédelmi és tiltakozó mozgalmak
 7. A „japán jog” problémái
 8. (hagyományos/modern elemek a jogtudatban és joggyakorlatban)
 9. Alkotmány-fejlődés, alkotmány-revízió
 10. Az „adminisztratív reform” kérdései
 11. Külpolitika, diplomácia, nemzetközi kapcsolatok, a bel- és külpolitika összefüggései
 12. „Nemzetköziesedés”, globalizáció, „harmadik nyitás”
 13. Egyes politikai pártok ideológiái, vezető politikusok nézetei
 14. Politika és média

A kultúra

 1. A kulturális identitás, a kultúra-közi, civilizáció-közi önmeghatározás kérdései
 2. Értékrend és értékrendi változások
 3. A „japán vallás” kérdései, vallások és vallásosság a mai Japánban
 4. A kereszténység Japánban
 5. Új vallási mozgalmak, szekták
 6. Az oktatási rendszer és az „oktatási reform” kérdései
 7. A japán média
 8. Társadalom és művészetek, társadalom és irodalom
 9. Szabadidő, tömegkultúra, sport
 10. Szubkultúrák
 11. Divatjelenségek
 12. A kultúra-közi kommunikáció kérdései

Japán nemzetközi kapcsolatai és külpolitikája

 1. Kulcs-dimenziók
 2. Gazdaság, politika, biztonságpolitika, kultúra („soft-power”), civilizáció
 3. Kulcs-relációk
 4. Egyesült Államok, Kína, Korea, Oroszország, Kelet-Ázsia, ASEAN, EU,
 5. „nagyhatalmak”, regionális tömörülések, nemzetközi szervezetek stb.
 6. Magyar-japán kapcsolatok
 7. Gazdasági kapcsolatok
 8. Kulturális és tudományos kapcsolatok, kutatási-fejlesztési együttműködés
 9. Politikai, diplomáciai kapcsolatok,
 10. „Civil diplomácia” és regionális-helyi szintű kapcsolatok
 11. A magyarországi Japán-kép, a japáni Magyarország-kép
 12. Magyarország az Európa-Japán kapcsolatokban
 13. Az Európa-Japán, EU-Japán kapcsolatok, Japán és Közép-, Kelet-Európa kapcsolatai
 14. Gazdasági kapcsolatok
 15. Kulturális kapcsolatok
 16. Politikai és biztonságpolitikai kapcsolatok
 17. Az európai (közép-, kelet-európai) Japán-kép alakulása
 18. A japáni Európa-kép (Közép-, Kelet-Európa-kép) alakulása

A nyelvi és irodalmi tanulmányok, a tanszéki szótár-projekt kapcsolható elemei

 1. Szociolingvisztika,
 2. kulturális nyelvészet
 3. irodalom-szociológia stb.

Oktatás és kommunikáció

Japánnyelv-oktatás Magyarországon

 1. Európai és magyar nyelvpolitika és japánnyelv-oktatás
 2. Magyarországi japánnyelv-oktatás, mint idegen nyelv
 3. Magyarországi japánnyelv-oktatás, mint származási nyelv
 4. Magyarországi japánnyelv-oktatás története
 5. Magyarországi japánnyelv-tanárok problémái (lifehistory, nézetek stb.)
 6. Magyarországi japánnyelv-tanulók problémái (hitek, nézetek, motiváció, tanulói autonómia stb.)
 7. Óravezetés (módszertan, kultúra, manabia stb.)
 8. Tananyagelemzés (kultúra, tankönyv, szókincs stb. szempontjából)
 9. Magyarországi japánnyelv-használat helyzete

Idegennyelv-oktatás Japánban

 1. Iskolai és iskolán kívüli angol nyelvoktatás Japánban
 2. Japánnyelv-oktatás mint idegennyelv Japánban
 3. Japánnyelv-oktatás mint származási nyelv Japánban

Interkulturális kommunikáció

 1. Magyarországon élő japánok problémái
 2. Japánban élő magyarok problémái
 3. Japán vállalatok személyi elvárásai
 4. Tolmács, fordító nehézségei

Egyéb

 1. Egy-egy témakör hálózatos szemléletben újragondolva
 2. Hálózati társadalom, hálózati gazdaság, információs társadalom kérdéskörei
 3. Internet, technológia
 4. Kulturális áramlások Japán és a világ más kultúrái, régiói között
 5. Kultúra megjelenése modern információs, digitális közegben
 6. Oktatás, tanulás modern technológiákkal
 7. Oktatás, oktatási rendszer kérdéskörei, oktatási együttműködések
 8. Kutatás, kutatásmenedzsment Japánban, kutatói együttműködések