Tájékoztató a keleti nyelvek és kultúrák szakos hallgatók számára

2016/2017-es tanév I. félév

Tanulmányi kérdésekkel (beiratkozás, tárgyfelvétel, félév-vagy évhalasztás stb.) kapcsolatban a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (http://www.kre.hu/ portal/ index.php/home/szabalyzatok.html, III. Hallgatói követelményrendszer) mérvadó, illetve a Tanulmányi Osztályhoz kell fordulni. Az Intézet a Tanulmányi Osztályhoz beadott vizsga vagy más halasztási kérelmeket, és egyéb tanulmányi ügyeket minden esetben a TVSZ és a Tanulmányi Osztály véleményének figyelembe vételével bírálja el. Minden egyéb – a szakos oktatást érintő – kérdésben forduljanak bizalommal az Intézet oktatóihoz.

A tanév rendjével, tanulmányi határidőkkel kapcsolatos információk letölthetők a BTK honlapjáról.

Az előadások és szemináriumok időpontjával, illetve helyével kapcsolatban minden félév elején a Neptunon, a BTK és a Japanológia Tanszék honlapján (http://japantanszek.hu) kívül az Intézet hirdetőtábláján adunk részletes tájékoztatást.

A szakon teljesítendő követelményekről (tanegységek, kreditszámok) a mintatantervből tájékozódhatnak. A mintatantervben a kontaktóraszám / követelmény / kredit zárójeles változata azt jelzi, hogy a tantárgy alternatív félévben vehető fel, például az első–második vagy a harmadik–negyedik félévben. (ld. pl. Másik keleti vagy ókori nyelv.)

Minden előadásra és szemináriumra a Neptun rendszeren keresztül kell regisztrálni a megadott határidőig!

A nyelvórákra történő regisztrációval és a nyelvi alapvizsga teljesítésével kapcsolatban ld. a külön tájékoztató lapot! 

A tantárgyleírások megtalálhatóak a Neptunon, a 2016/17-es tanév őszi félévének hetekre bontott kurzustematikái letölthetőek a KRE E-Learning Portáljáról (http://moodle.kre.hu/login/index.php)

A 2016/17-es tanév első félévében a mintatanterv szerint a japán nyelvórákon kívül a következő tantárgyakat ajánlott felvenni:

 • BAA 0010 Filozófiatörténet
 • BAA 0110 Bevezetés az irodalom- tudományba
 • BAA 0910 Ókori és keleti történelem – Kína ókori története (2×45 percben, 6 alkalom a félév második felében)
 • BAA 0610 Ókori és keleti művészettörténet I.
 • BAA 0710 Ókori és keleti nyelvek és írások (2×45 percben, 6 alkalom a félév első felében)
 • BAA 0812 Stilisztika és retorika (5 csoport indul!)
 • BJP 1011 Másik keleti vagy ókori nyelv I. (A Másik keleti vagy ókori nyelv tantárgy teljesítéséhez a Karon három nyelv választható, a kínai, a koreai és a perzsa nyelv. A tantárgy teljesítéséhez kreditátvitellel más felsőoktatási intézményben felvett és teljesített egyéb keleti nyelv is elismertethető. FONTOS! A képzés első két félévében a kínai nyelv felvétele elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a harmadik félévtől a kínai specializáció felvételét tervezik, mivel a specializáció felvételének előfeltétele a kínai nyelv alapfokú ismerete.

A tantárgy teljesítését a mintatanterv a harmadik–negyedik félévre irányozza elő azoknak, akik a kínai specializáció felvételét nem tervezik.

 • BJP 1110 Távol-keleti vallások
 • BJP 1311 Bevezetés a keleti filológiák alapvető módszereibe I. (5 csoport indul!)
 • BJP 2450 Japán országismeret I. – japán kultúra (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)
 • BJP 2460 Japán országismeret II. – japán történelem (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)
 • BAA 0810 Ókori és keleti vallástörténet – Bevezetés a vallástörténetbe

A mintatanterv szerint az ötödik félévre előirányzott, de már az első félévben is felvehető tantárgy:

 • BAA 0020 Egyházismeret

A mintatanterv szerint a harmadik félévre előirányzott, de az első félévben is felvehető ajánlott szabadon választható tárgy:

 • BAA 0040 Könyvtárismeret

Az első félévre ajánlott egyéb szabadon választható tárgyakat ld. a neptunon! A szabadon választható tárgyak felvételénél figyelembe kell venni az adott kurzus felvételéhez elvárt nyelvi szintet!

 

Specializációt a képzés második félévében kell választani és a harmadik félévtől vehetők fel, A japán szakirányon 20+30 kredites specializációk kombinálásával szerezhető meg a specializációból előírt 50 kredit. A harmadik félévtől felvehető specializációk :

 • Japán specifikus multimédiaismeret specializáció (20 kredit, bármelyik 30 kredites specializációval kombinálható, kivéve a Haladó fordítói specializációt.)
 • Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció (30 kredit)
 • Irodalmi és nyelvészeti specializáció (30 kredit)
 • Fordítói alapspecializáció (20 kredit, bármelyik 30 kredites specializációval kombinálható)
 • Fordítói specializáció (Fordítói alapspecializáció 20 kredit+Haladó fordítói specializáció 30 kredit. A Haladó fordítói specializáció felvételének előfeltétele a Fordítói alapspecializáció teljesítése)
 • Kínai specializáció (30 kredit, felvételéhez alapfokú kínai nyelvtudás szükséges!)

A választott két specializáció tantárgyain kívül a többi specializáció adott félévben meghirdetett tantárgyai szabadon választható tárgyként felvehetők!

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányának specializációi helyett választható egy másik szak 50 kredites minor szakja is. Az egyes szakok mellékszakos képzéseinek mintatantervei megtalálhatóak a BTK honlapján az Oktatás, Mintatantervek menüpont alatt.

 

Japán Nemzetközi Nyelvvizsga:

A Japán Alapítvány Japán Nemzetközi Nyelvvizsgáját minden évben az Intézet Japanológia Tanszéke bonyolítja le évente két alkalommal. A vizsgával kapcsolatban az Intézet adminisztrátoránál, Édes Andreánál lehet érdeklődni, illetve Intézetünk oktatója, Máté Zoltán adhat részletes felvilágosítást.

 

Ösztöndíjlehetőségek:

Az aktuális ösztöndíjakkal, a Japán Kormányösztöndíj programokkal és a Japán Alapítvány ösztöndíjaival, partner egyetemek ösztöndíjaival kapcsolatos információkat rendszeresen feltesszük a tanszéki honlapra, illetve kifüggesztjük az intézeti hirdetőtáblára.

 

Tanterven kívüli foglalkozások:

 • Kalligráfia, péntek 16.00-18.00, III. em. 305-ös terem
 • Japán filmklub, péntek 18.00-20.00, III. em. 318-as terem

 

Rendezvények:

A tanszéki honlapon és az Intézet hirdetőtábláján tájékoztatjuk hallgatóinkat a Magyar-Japán Baráti Társaság, a Japán Alapítvány, a Japán Nagykövetség rendezvényeiről, illetve minden Japánnal kapcsolatos kulturális eseményről, tudományos konferenciáról.

 

Könyvkölcsönzés:

Egyszerre maximum 3 könyv kölcsönözhető, a kölcsönzés időtartama két hét. Szótárak, lexikonok nem kölcsönözhetőek. Szakdolgozatokat csak helyben lehet megnézni és semmilyen módon nem másolhatók, fényképezhetők le.

Könyvek az intézeti demonstrátortól kölcsönözhetők, a könyvkölcsönzési időpontokról az adott félévben a tanszéki honlapon illetve a tanszéki hirdetőtáblán adunk tájékoztatást.

 

Intézetvezető:

Dr.. Varrók Ilona egyetemi docens

 

Intézeti adminisztrátor:

Édes Andrea, III. em. 312-es szoba

 

Az Intézet oktatói a 2015/16-os tanévben, zárójelben a tanári szoba száma:

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan egyetemi adjunktus (313)

Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens (313)

Dr. Gergely Attila egyetemi adjunktus (313)

Gotó Shóta nyelvtanár (314)

Dr. Janó István egyetemi adjunktus (317)

Máté Zoltán egyetemi adjunktus (317)

Dr. Molnár Pál egyetemi tanársegéd (316)

Sági Attila egyetemi tanársegéd (317)

Samu Veronika egyetemi tanársegéd (314)

Dr. Somodi Júlia egyetemi adjunktus (314)

Dr. Soós Sándor egyetemi adjunktus (313)

Szemerey Márton egyetemi tanársegéd (317)

Dr. Vámos Péter egyetemi docens (313) – a 2016/17-es tanévben külföldön tartózkodik.

Dr. Vihar Judit egyetemi docens (312)

Wakai Seiji egyetemi tanársegéd (314)

Watanabe Kaoru nyelvtanár (314)

Zhang Zinan kínai nyelvtanár (316)

 

Meghívott előadók:

Botyánszki-Horváth Zsuzsanna, Farkas György, Lázár Marianna, Szabó Noémi, Tokaji Zsolt

 

A Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének tantermei:

III. em. 305         Előadóterem

III. em 315           Szemináriumi terem

III. em. 318          Számítógépes szemináriumi terem