Tájékoztató a keleti nyelvek és kultúrák szakos, japán szakirányos hallgatók számára

2022/2023-as tanév I. félév

Tanulmányi kérdésekkel (beiratkozás, tárgyfelvétel, félév- vagy évhalasztás stb.) kapcsolatban a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html, III. Hallgatói követelményrendszer – TVSz) mérvadó, illetve a Tanulmányi Osztályhoz kell fordulni. Az Intézet a Tanulmányi Osztályhoz beadott vizsga vagy más halasztási kérelmeket, és egyéb tanulmányi ügyeket minden esetben a TVSZ és a Tanulmányi Osztály véleményének figyelembe vételével bírálja el. Minden egyéb – a szakos oktatást érintő – kérdésben forduljanak bizalommal a Tanszék oktatóihoz.

A tanév rendjével, tanulmányi határidőkkel kapcsolatos információk letölthetők a BTK honlapjáról.

Az előadások és szemináriumok időpontját, illetve helyét megtalálják a Neptunon (https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx ), az esetleges változásokról  a Neptunon keresztül, a Japanológia Tanszék honlapján (http://japantanszek.hu), és facebookon (KRE BTK Japanológia Tanszék) adunk tájékoztatást. Az oktatást jelenléti oktatással tervezzük, ha bármilyen változás történne ezzel kapcsolatban, arról időben küldünk értesítést.

A szakon teljesítendő követelményekről (tanegységek, kreditszámok) a mintatantervből tájékozódhatnak. A mintatantervben a kontaktóraszám / követelmény / kredit zárójeles változata azt jelzi, hogy a tantárgyalternatív félévben vehető fel, például az első–második vagy a harmadik–negyedik félévben. (ld. pl. Másik keleti vagy ókori nyelv.) A 2022 szeptemberétől érvényes mintatantervek megtalálhatók a BTK honlapján (https://btk.kre.hu/index.php/alapkepzesek.html ). A kezdő, illetve a haladó hallgatók mintatanterve csak a nyelvtan és nyelvgyakorlat órák tekintetében tér el.

A mintatanterv kreditek szempontjából a következőképpen épül fel:

180 kreditet kell a képzés 6 féléve alatt teljesíteni, és ezt 18 kredit értékben lehet túllépni díjfizetési kötelezettség nélkül. 

120 kredit kötelező, kötelezően választható és szakmai szabadon választható tárgyakból. (A kötelezően választható tárgyak esetében egy megadott tantárgycsoportból kell választani, a szabadon választható tárgyak esetében az adott félévben a szakon meghirdetett szabadon választható kurzusok közül lehet választani.)  

10 kredit szabadon választható tárgy (továbbiakban SZV tárgy) a 120 krediten felül, választható a következők közül: a japán szakon az adott félévben meghirdetett SZV tárgy, a BTK-n minden szak számára meghirdetett SZV tárgy, az idegennyelvi Lektorátus nyelvórái is elismertethetők SZV tárgyként. FONTOS VÁLTOZÁS a 2022-es mintatantervben: A képzés során a hallgatónak a szabadon választható tantárgykeret terhére egy tantárgyat az Egyetem másik Karának szabadon választható tantárgyi kínálatából kell teljesíteni.  

50 kredit specializáció a japán szakon vagy más szak mellékszakja (minor), vagy 68 kredites kínai szakirány. 

Minden előadásra és szemináriumra a Neptun rendszeren keresztül kell regisztrálni a megadott határidőig!

A 2022/23-as tanév őszi félévének hetekre bontott kurzustematikái letölthetőek a KRE E-Learning Portáljáról (http://moodle.kre.hu/login/index.php ), esetenként az órai anyagok is ide kerülnek fel és előfordul, hogy tesztet, zárthelyit is a Moodle portál használatával írnak.

A 2022/23-as tanév első félévében a mintatanterv szerint a japán nyelvórákon kívül a következő tantárgyakat ajánlott felvenni:

ELŐADÁSOK

 • BAA 0010 Filozófiatörténet 
 • BAA 0060 Bevezetés a Biblia olvasásába 
 • BAA 0110 Bevezetés az irodalom- tudományba 
 • BTK1-BN-KEL-10-1220K Távol-keleti vallások (6 alkalom a félév első felében)
 • BTK1-BN-KEL-10-1111K Ókori és keleti történelem – Kína ókori története I. (6 alkalom a félév első felében)
 • BTK1-BN-KEL-10-1120K Ókori és keleti vallástörténet – Bevezetés a vallástörté- netbe (6 alkalom a félév második felében)
 • BTK1-BN-KEL-10-1140K Ókori és keleti nyelvek és írások (6 alkalom a félév második felében)
 • BTK1-BN-KEL-10-1411K Japán ország- ismeret I. – japán kultúra 6 alkalom a félév első felében)
 • BTK1-BN-KEL-10-1131K Ókori és keleti művészettörténet I. (6 alkalom a félév első felében)

SZEMINÁRIUMOK

 • BTK1-BN-KEL-10-1150G Stilisztika és retorika (6 csoport indul)
 • BTK1-BN-KEL-10-1241G Bevezetés a keleti filológiák alapvető módszereibe I. (5 csoport indul)

A mintatanterv szerint az ötödik félévre előirányzott, de már az első félévben is felvehető tantárgy:

 • BAA 0020 Egyházismeret

Szabadon választható tárgyak:

A 2022/23-as tanév őszi félévére meghirdetetett szabadon választható tárgyakat ld. a Neptunon! A szabadon választható tárgyak felvételénél figyelembe kell venni az adott kurzus felvételéhez elvárt nyelvi szintet! 

Másik Keleti nyelv:

A BTK1-BN-KEL-10-1211G Másik keleti vagy ókori nyelv I-II. felvételét a mintatanterv a képzés harmadik és negyedik félévére irányozza elő, a Karon három nyelv választható, a kínai, a koreai és a modern perzsa nyelv. A tantárgy teljesítéséhez kreditátvitellel más felsőoktatási intézményben felvett és teljesített egyéb keleti nyelv is elismertethető. Azoknak a hallgatóknak, akik a 3. félévtől a koreai specializációt szeretnék felvenni, mindenképpen ajánlott a koreai nyelv felvétele az első két félévben, mivel a specializációra alapszintű nyelvtudással lehet jelentkezni.

Specializáció:

Specializációt a képzés második félévében kell választani és a harmadik félévtől vehetők fel, A japán szakirányon 20+30 kredites specializációk kombinálásával illetve egy 50 kredites specializációval szerezhető meg a specializációból előírt 50 kredit. A harmadik félévtől felvehető specializációk:

 • Japán társadalomtörténet specializáció (20 kredit, bármelyik 30 kredites specializációval kombinálható)
 • Fordítói alapspecializáció (20 kredit, bármelyik 30 kredites specializációval kombinálható)
 • Japán történelem és kultúrtörténet specializáció (30 kredit)
 • Kelet-ázsiai média és kultúra specializáció (30 kredit)
 • Irodalmi és nyelvészeti specializáció (30 kredit)
 • Koreai specializáció (30 kredit)
 • Fordítói specializáció (50 kredit)

A választott specializáció tantárgyain kívül a többi specializáció adott félévben meghirdetett tantárgyai szabadon választható tárgyként felvehetők!

A 2022/23-as tanévtől lehetőségük van a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon belül egy 68 kredites kínai szakirány választására a japán szakirány specializációi vagy egy másik szak minorja helyett. Akik ezt a lehetőséget választják, azoknak a számára ajánlott a következő kurzusok felvétele a képzés első két félévében:

Őszi félév

BTK2-BN-KEL-21-3901K Bevezetés a kínai nyelvbe I/ a

BTK2-BN-KEL-21-3902K Bevezetés a kínai nyelvbe I/b

BTK2-BN-KEL-21-3903K Bevezetés a kínai nyelvbe I/c

BTK2-BN-KEL-21-3904K Bevezetés a kínai nyelvbe I/d

BTK1-BN-KEL-10-1211G Másik keleti vagy ókori nyelv – kínai nyelv 

Tavaszi félév:

BTK2-BN-KEL-21-3905K Bevezetés a kínai nyelvbe II/a    

BTK2-BN-KEL-21-3906K Bevezetés a kínai nyelvbe II/b    

BTK2-BN-KEL-21-3907K Bevezetés a kínai nyelvbe II/c    

BTK2-BN-KEL-21-3908K Bevezetés a kínai nyelvbe I/d

BTK1-BN-KEL-10-1212G Másik keleti vagy ókori nyelv II. – kínai nyelv     

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányának specializációi és a 68 kredites kínai szakirány helyett választható egy másik szak 50 kredites minor szakja is. Az egyes szakok mellékszakos képzéseinek mintatantervei megtalálhatóak a BTK honlapján az Oktatás, Mintatantervek menüpont alatt.

Testnevelés:

A mintatanterv a képzés harmadik félévére írja elő a BAA 1001 Testnevelés tárgy felvételét, amely 0 kredites, aláírással teljesítendő tárgy. A tantárgy a mintatanterv által javasolt félévtől eltérő félévben is teljesíthető a képzés hat féléve alatt.

Japán Nemzetközi Nyelvvizsga:

A Japán Alapítvány Japán Nemzetközi Nyelvvizsgáját minden évben az Intézet Japanológia Tanszéke bonyolítja le évente két alkalommal. A vizsgával kapcsolatban az Intézet adminisztrátoránál, Édes Andreánál lehet érdeklődni, illetve Intézetünk oktatói, Wakai Seiji, Molnár Gergő, Szemerey Márton adhatnak részletesebb felvilágosítást. A vizsgajelentkezéssel kapcsolatos értesítéseket a Japán Tanszék honlapján tesszük közzé. 

Ösztöndíjlehetőségek:

Az aktuális ösztöndíjakkal, a Japán Kormányösztöndíj programokkal és a Japán Alapítvány ösztöndíjaival, partner egyetemek ösztöndíjaival kapcsolatos információkat rendszeresen feltesszük a tanszéki honlapra, illetve esetenként kifüggesztjük az intézeti hirdetőtáblára.

Tanterven kívüli foglalkozások:

 • Kalligráfia (péntek 16 óra)
 • KK-ON zenei klub (péntek 16 óra)
 • Könyvklub (3 alkalommal)

Rendezvények:

A tanszéki honlapon, Neptunon keresztül, Facebookon, esetenként az Intézet hirdetőtábláján tájékoztatjuk hallgatóinkat a Magyar-Japán Baráti Társaság, a Japán Alapítvány, a Japán Nagykövetség rendezvényeiről, illetve minden Japánnal kapcsolatos kulturális eseményről, tudományos konferenciáról.

Könyvkölcsönzés:

A Keleti gyűjtemény új helyre költöztetése folyamatban van, a könyveket a Bod Péter Könyvtár Keleti gyűjteményében (Reviczky utca 6.) lehet majd kölcsönözni, illetve helyben olvasni, a könyvtári szabályoknak megfelelően. 

Intézetvezető:

Dr. Varrók Ilona egyetemi docens 

Intézeti adminisztrátor:

Édes Andrea, III. em. 312-es szoba

Évfolyamfelelős tanári rendszer

Egyetemünkön évek óta működik az évfolyamfelelős tanári rendszer. Célja a tanulmányaikat megkezdő hallgatók intézménybe történő beilleszkedésének megkönnyítése és a tanulmányi szociális, valamint bármilyen, egyetemmel kapcsolatos ügyekben való segítése. Minden első évfolyamnak van egy állandó évfolyamfelelős oktatója (mentora), aki segít a felmerülő problémák megoldásában. Ez a megbízatás nemcsak szorosan a tanulmányi kérdések megoldására korlátozódik, hanem lelki eredetű problémák kezelésére, tanácsadásra és koordinálásra is kiterjed.  Az évfolyamfelelős oktató munkáját egy hallgató is segíti, mivel az elsős hallgatók között vannak olyanok is, akik valamilyen probléma esetén az oktató helyett szívesebben fordulnak évfolyam- vagy más diáktársaikhoz. Az évfolyamfelelős hallgató saját tapasztalatai és az egyetemen megszerzett ismeretei alapján látja el tanáccsal a hozzá forduló elsősöket, illetve egy közvetítői szerepet tölt be a mentor és más oktatók között. 

Bátran forduljanak évfolyamfelelős tanárukhoz már a beíratkozástól számított első naptól elekrotronikus úton, vagy személyesen.

A COVID helyzet alakulásától függően az oktatásban sor kerülhet bizonyos korlátozások bevezetésére. Ebben az esetben kérdéseikkel és problémáikkal legyenek szívesek e-mail útján keresni évfolyamfelelős tanárukat, továbbá előzetes egyeztetés alapján videohívás formájában is megtarthatók a konzultációk. 

Évfolyamfelelős tanár: Szabó Noémi

Elérhetőség: szabo.noemi kukac kre pont hu

Évfolyamfelelős hallgató: Mag Vivien

Elérhetőség: vivi.pecsi93 kukac gmail pont com

 Létrehoztunk egy facebook csoportot a 2022/2023 tanév elsős hallgatói számára, a csoporton belül sok-sok hasznos információt olvashatnak. Csatlakozzanak!

Évfolyam csoport elérhetősége:

https://www.facebook.com/groups/5170030169773168

A tanszék oktatói a 2022/23-as tanévben:

Dr. Doma Petra, egyetemi adjunktus 

Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens 

Gotó Shóta nyelvtanár

Hrabovszky Dóra nyelvtanár 

Dr. Janó István egyetemi adjunktus 

Dr. Lázár Marianna egyetemi adjunktus 

Máté Zoltán egyetemi adjunktus 

Molnár Gergő nyelvtanár

Dr. Molnár Pál egyetemi adjunktus

Samu Veronika egyetemi tanársegéd 

Dr. Sárközi Ildikó

Dr. Somodi Júlia egyetemi docens 

Dr. Soós Sándor egyetemi adjunktus 

Szemerey Márton egyetemi tanársegéd 

Szabó Noémi egyetemi tanársegéd 

Tokaji Zsolt, egyetemi tanársegéd

Wakai Seiji egyetemi docens 

Watanabe Kaoru nyelvtanár 

Feng Lijuan kínai nyelvtanár 

Meghívott előadók:

Botyánszki-Horváth Zsuzsanna, Erdős Veronika, Farkas György, Dr. Gergely Attila, Hidvégi Zsófia, Hornos Dániel, Horváth Dávid, Kardos Tatjána, Szűts Krisztina, Dr. Vihar Judit, Wang Lijin, Yoshida Maiko